linux shell之替换目录下包含关键字所有文本里面的内容

1 问题

替换目录下包含关键字所有文本里面的内容

比如在目录 /root/chenyu/cy/下,把包含文本/A/B C替换成文本E=F


 
2 解决办法

命令如下

grep -Rl /A/B\ C /root/chenyu/c* | xargs sed -i 's#/A/B\ C#E=F#g'

我们也可以这样

grep -Rl /A/B\ C /root/chenyu/c/ | xargs sed -i 's#/A/B\ C#E=F#g'

如果我们要替换回来就这样替换

grep -Rl E=F /root/chenyu/c* | xargs sed -i 's#E=F#/A/B\ C#g'

 
 
作者:chen.yu
深信服三年半工作经验,目前就职游戏厂商,希望能和大家交流和学习,
微信公众号:编程入门到秃头 或扫描下面二维码
零基础入门进阶人工智能(链接)